Aktuality

 

Pozvánka na valnou hromadu

                       Představenstvo obchodní společnosti

                            Arka a.s. ,

                 IČ 46346147, se sídlem č.p. 35, 594 55 Dolní Loučky

Zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 719

(dále jen „společnost“),

svolává

řádnou valnou hromadu,

která se bude konat dne 29.6.2017 od 9,00 hodin v sídle společnosti Arka a.s. Skryje 35, 594 55 Dolní Loučky

Pořad jednání

  1. Zahájení valné hromady a volba orgánů valné hromady
  2. Projednání řádné účetní závěrky 2016
  3.  Projednání zprávy dozorčí rady 2016
  4. Projednání výhledu na roky 2017,2018
  5. Závěr

K bodu 2.pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku 2016.

K bodu 3. pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje zprávu dozorčí rady za rok 2016

K bodu 4.pořadu jednání

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje výhled na roky 2017,2018

Ostatní  informace:

Účetní závěrka 2016, zpráva dozorčí rady 2016 a program výhledu na roky 2017,2018 tvoří přílohu této pozvánky.

 

Zapisování do listiny přítomných bude probíhat od 8,45 hodin.

Účastnit  se valné hromady je oprávněn akcionář, který k termínu konání valné hromady vlastní akcie společnosti.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně anebo v zastoupení na základě plné moci, na níž je jeho podpis úředně ověřen. Při prezentaci se prokáže fyzická osoba platným průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby dále platným výpisem z obchodního rejstříku.

 

Skryje dne 18.5.2017

Arka a.s. Skryje

Ing. Karel Pantůček, člen představenstva